• +90 232 493 00 00
 • info@bakircay.edu.tr

STRATEJİK PLANLAMA, BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.

 • Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.
 • İdare faaliyet raporunu hazırlamak.
 • İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
 • Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.
 • Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
 • İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.
 • İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
 • İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.
 • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.
 • İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
 • İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.
 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.
 • Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.
 • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
 • Bütçeyi hazırlamak,
 • Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak,
 • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
 • Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
 • Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,
 • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,
 • İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.